PRAVILA PRIVATNOSTI

UVOD

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali zanimanje za našu tvrtku i naše on-line sadržaje. Zaštita podataka od posebnog je značaja za Delmerion beauty d.o.o. Korištenje internetskih stranica Delmerion beauty d.o.o. moguće je bez ikakvih naznaka osobnih podataka. Međutim, ukoliko posjetitelj (Ispitanik) želi koristiti posebne usluge tvrtke putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i nema zakonske osnove za takvu obradu, općenito prihvaćamo suglasnost/privolu od ispitanika. Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj ispitanika uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i sukladno specifičnoj zaštiti podataka prema propisima koji se primjenjuju na Delmerion beauty d.o.o. Preko ove izjave o zaštiti podataka, naša tvrtka želi informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo. Nadalje, ispitanike putem ove izjave o zaštiti podataka obavještavamo o njihovim pravima. Kao voditelj obrade, Delmerion beauty d.o.o. je implementirala tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala potpunu zaštitu osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka temeljeni na internetu mogu načelno imati sigurnosne nedostatke pa apsolutna zaštita možda neće biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki ispitanik može osobne podatke, neophodne za korištenje i/ili kupovinu određenih servisa i usluga dostaviti, besplatno, putem alternativnih sredstava komunikacije (npr. putem telefona ili poštom).


DEFINICIJE

Politika o zaštiti osobnih podataka Delmerion beauty d.o.o. temelji se na izrazima koje koristi europski zakonodavac u okviru Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka mora bi biti čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i na naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, želimo najprije objasniti terminologiju koja se koristi. U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

Osobni podaci - „osobni podaci” znače sve podatke koji se odnose na pojedinca (ispitanika) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;.

Ispitanik - „ispitanik“ je svaka fizička osoba identificirana ili prepoznatljiva, čiji osobne podatke obrađuje voditelj obrade odgovoran za obradu.

Obrada - „obrada“ znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;.

Ograničenje obrade - „ograničavanje obrade” znači označivanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti;.

Profiliranje ili izrada profila - „izrada profila” znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca;

Pseudonimizacija - „pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;

Voditelj obrade - „voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

Izvršitelj obrade - „izvršitelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

Primatelj - „primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade;

Treća strana - „treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

Privola - „privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;


NAZIV I ADRESA VODITELJA OBRADE

Voditelj obrade u svrhu primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i ostalih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i druge odredbe vezane uz zaštitu podataka je :

Delmerionbeauty d.o.o.

Gospodarska ulica 6, Božjakovina, 10370 Dugo Selo 

10 000 Zagreb

Hrvatska

Telefon:+385 1 3700 450

E-adresa: info@delmerion.hr

Web stranica: www.delmerion.hr

Kontakt za pitanja privatnosti i zaštite osobnih podataka: info@delmerion.hr


KOLAČIĆI (COOKIES)

Internetske stranice Delmerion beauty d.o.o. koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačne preglednike od drugih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće. Poseban internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, Delmerion beauty d.o.o. korisnicima web stranica može pružitiuser-friendlyosjećaj koji ne bi bilo moguće postići bez upotrebe kolačića. Kada korisnik pristupa web stranici kolačić se pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice za kupnju u online trgovini. Online trgovina pamti stavke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu za kupnju putem kolačića.

Ispitanik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke internetskog preglednika koji se koristi i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako Ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti potpuno raspoložive.


PRIKUPLJANJE OPĆIH PODATAKA I OSOBNIH PODATAKA

Web stranice u vlasništvu Delmerion beauty d.o.o. prikupljaju niz općih podataka i osobnih podataka kada Ispitanik ili automatizirani sustav zatraži web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u datotekama dnevnika poslužitelja. Prikupljeni su: (1) tipovi i inačice preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranicu s kojeg pristupni sustav dopire do našeg web mjesta (tzv. Preporuke), (4) (5) datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa), (7) podatke davatelja internetskih usluga pristupnog sustava i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacijske tehnologije. Kada upotrebljava ove opće podatke i informacije Delmerion beauty d.o.o. ne donosi zaključke o ispitaniku. Ove informacije potrebne su kako bi: (1) pravilno isporučili sadržaj naše web stranice, (2) optimizirali sadržaj naših web stranica, kao i oglase, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih tehnologija i web tehnologije , i (4) tijelima nadležnim za provođenje zakona mogli pružiti informacije potrebne za kazneni progon u slučajucyber-napada. Delmerion beauty d.o.o. anonimno analizira prikupljene podatke i informacije, s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka, te osiguranja optimalne razine zaštite za osobne podatke koje obrađujemo. Anonimni podaci zapisa poslužitelja (log) pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje Ispitanik.


PRIJAVA NA NAŠU WEB STRANICU

Ispitanik ima mogućnost registracije na web stranici voditelja obrade uz unos potrebnih osobnih podataka. Osobne podatke koje ispitanik prosljeđuje voditelju obrade određuje odgovarajuća ulazna maska koja se koristi za registraciju. Osobni podaci koje unese ispitanik prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane voditelja obrade i za vlastite svrhe. Voditelj obrade može zatražiti prijenos na jedan ili više izvršitelja (npr. Paket usluga) koje također koristi osobne podatke za unutarnju svrhu koja se može pripisati voditelju obrade.

Registriranjem na internetsku stranicu voditelja obrade, pohranjuju se i IP adresa – koju dodjeljuje davatelj internetskih usluga (ISP) i koja koristi datum nositelja i vrijeme registracije. Čuvanje ovih podataka odvija se u pozadini. Podaci se spremaju i čuvaju u svrhu sprječavanja zlouporabe naših usluga i, ako je potrebno, za omogućavanje istrage o počinjenim prekršajima. Ti se podaci ne prenose trećim stranama osim ako postoji zakonska obveza prijenosa podataka ili ako prijenos služi svrsi kaznenog progona.

Registracija ispitanika, uz dobrovoljnu dostavu osobnih podataka putem formi za registraciju, provodi se kako bi voditelj obrade, ispitanik (registriranom korisniku), mogao ponuditi predmetne sadržaje i/ili usluge podataka koji se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima. Voditelj obrade dio osobnih podataka ispitanika sakuplja i koristi za potrebe izdavanje ponuda i računa za usluge/proizvode, a prema zainteresiranim ispitanicima. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili od voditelja obrade zatražiti njihovo potpuno brisanje iz zapisa podataka voditelja obrade. Registrirane osobe ne mogu zahtijevati izmjenu/brisanje osobnih podataka ispitanika koje je voditelj obrade, po zakonskoj osnovi, dužan čuvati i arhivirati (osobni podaci na izlaznim računima kupaca).

Voditelj obrade podataka mora u svakom trenutku na zahtjevu ispitanika dati nositelju podataka informacije tome koji su osobni podaci nositelja pohranjeni kod voditelja obrade. Nadalje, voditelj obrade podataka će ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku ispitanika, pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane. Kontakt voditelja obrade za pitanja privatnosti i zaštite podataka te ispravka i brisanja osobnih podataka: info@delmerion.hr, Uz to kontakti zaposlenika voditelja obrade dostupni su nositelju podataka u tom smislu kao kontakt osobe.


PRETPLATA (SUBSCRIPTION) NA NAŠE BILTENE (NEWSLETTER)

Na web stranici Delmerio beauty d.o.o. korisnici imaju priliku pretplatiti se na biltene (newslettere) naše tvrtke. Forme/obrasci/ekrani preko kojih se Ispitanik pretplaćuje na biltene (newsletter) određuju koji se osobni podaci prenose, kao i kada je bilten (newsletter) naručen od voditelja obrade. Delmerion beauty d.o.o. redovito obavještava svoje klijente i poslovne partnere putem biltena (newslettera) o ponudama poduzeća i novim sadržajima na internet stranicama. Pretplatnik može primiti bilten poduzeća ako (1) Ispitanik ima valjanu adresu e-pošte i (2) je izvršena registracija podataka za dostavu biltene (newslettera). E-mail potvrda o prijavi ispitanika na bilten biti će poslana na e-mail adresu registriranu od strane ispitanika prije prvog slanja biltena (newslettera) iz pravnih razloga i u postupku dvostruke autentifikacije. Ova potvrda e-pošte se koristi za dokazivanje da je li vlasnik adrese e-pošte kao ispitanik suglasan sa primanjem biltena. Pri registraciji za biltene (newsletter) pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava kojeg dodjeljuje davatelj internetskih usluga (ISP), a koristi ga ispitanik u vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka nužno je za razumijevanje (eventualne) zloupotrebe adrese e-pošte nekog ispitanika, te stoga služi kao svrha pravne zaštite voditelja obrade. Osobni podaci prikupljeni u sklopu prijave za newsletter koristiti će se za slanje našeg newslettera. U slučaju kada je prijava ispitanika na bilten (newsletter) kreirana s osnova kupovine i/ili narudžbe naših usluga/proizvoda osobni podaci će biti upotrijebljeni a izradu prodajnih računa/ponuda prema nositelju podataka. Pretplatnici na bilten (newsletter) mogu s naše strane biti kontaktirani putem e-maila, ako je to potrebno za slanje obavijesti o slanju biltena (newsletter) ili registraciju nositelja osobnih podataka za bilten u slučaju promjene tehničkih okolnosti vezanih uz rad servisa za slanje biltena. Neće biti prijenosa osobnih podataka prikupljenih putem newsletter usluge trećim stranama. Ispitanik može u bilo kojem trenutku prekinuti pretplatu na naš newsletter. Dopuštenje za pohranu osobnih podataka, koje je ispitanik dao za dostavu newslettera, može biti otkazano u bilo kojem trenutku. U svrhu otkazivanja suglasnosti, u svakom newsletteru nalazi se odgovarajuća veza za odjavu ispitanika sa liste primatelja biltena. Također, ispitanik, može otkazati pretplatu na newsletter u bilo kojem trenutku izravno na web stranici voditelja obrade preko kontakt forme ili na naš kontakt za zaštitu osobnih podataka, e-mail:info@delmerion.hrili na način to da komunicira voditelju obrade drugim kanalima komunikacije.


BILTEN (NEWSLETTER)/MAILING LISTA-PRAĆENJE

Bilten Delmerion beauty d.o.o. može sadržavati sadrži tzv.pikselza praćenje. Piksel za praćenje minijaturna je građa ugrađena u takve e-poruke, koja se šalju u HTML formatu. To nam omogućava statističku analizu uspjeha ili neuspjeha internetskih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, Delmerion beauty d.o.o. može vidjeti da li je i kada je poduzetnik otvorio e-poštu i koji su veze u poruci e-pošte pozvali ispitanici. Takvi osobni podaci prikupljeni u pikselima za praćenje sadržani u biltenu pohranjuje i analizira voditelj obrade kako bi optimizirao isporuku newslettera, kao i prilagodio sadržaj budućih biltena čak prema interesima ispitanika. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama. Ispitanik u svakom trenutku ima pravo opozvati odgovarajuću zasebnu izjavu o suglasnosti koja je izdana putem postupka dvostruke autentifikacije Delmerion beauty d.o.o., povlačenje iz primitka newslettera (unsubscribe) automatski tretira kao opoziv prethodno danih izjava o suglasnosti. Nakon opoziva, voditelj obrade će izbrisati osobne podatke ispitanika pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane istih.


MOGUĆNOST KONTAKTIRANJA PREKO WEB STRANICE

Web stranice Delmerion beauty d.o.o. sadrže forme i informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje i opću adresu tzv. elektronske pošte (e-mail adresu). Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je podnio ispitanik automatski se pohranjuju. Takvi osobni podatci koje Ispitanik dobrovoljno isporučuje voditelju obrade podataka čuvaju se kod voditelja obrade radi obrade i/ili kontaktiranja ispitanika. Nema prijenosa tih osobnih podataka trećim stranama.


PRETPLATA NA KOMENTARE NA BLOGU NA WEB STRANICI

Ispitanici mogu biti pretplaćeni na komentiranje i primanje obavijesti o komentarima na internet stranicama i računima društvenih mreža koje koristi Delmerion beauty d.o.o. U tome slučaju podaci komentatora (korisničko ime) može biti objavljeno uz komentar. Komentator pristaje na komentare nakon njegovih komentara na određeni blog post. Ako se ispitanik odlučuje pretplatiti na ovu opciju, voditelj obrade će poslati automatsku potvrdu e-pošte kako bi provjerio postupak dvostrukog uključivanja kako bi se vlasnik navedene adrese e-pošte odlučio za ovu opciju. Mogućnost pretplate na komentare može se prekinuti u bilo kojem trenutku.


RUTINSKO BRISANJE I BLOKIRANJE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade podataka obrađuje i pohranjuje osobne podatke ispitanika samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe skladištenja ili u periodu i kojem je to dopušteno od strane europskog zakonodavca ili drugih zakonodavaca u zakonima koji propisuju zaštitu osobnih podataka. Ako svrha skladištenja nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje skladištenja koje propisuje europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.


PRAVA ISPITANIKA

a) Pravo potvrde

Svaki Ispitanik ima pravo zatražiti od voditelja obrade potvrdu da li se obrađuju osobni podaci o njemu ili ne. Ako Ispitanik želi iskoristiti ovo pravo potvrde, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade na kontakt za zaštitu osobnih podataka, e-mail:info@delmerion.hr, ili može kontaktirati zaposlenike.


b) Pravo pristupa

Svaki Ispitanik ima pravo zatražiti voditelja obrade informaciju o njegovim ili njezinim osobnim podacima koji su pohranjeni kod voditelja obrade. Europske direktive i propisi dodjeljuju nositeljima podataka mogućnost pristupa sljedećim informacijama:

 • b.1. svrhe obrade
 • b.2. kategorije osobnih podataka koje su predmet skupljanja i obrade
 • b.3. primatelji ili kategorije primatelja kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
 • b.4. gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci ili, ako nije moguće, kriterije koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja
 • b.5. da li postoji pravo na zahtjev za ispravak ili brisanja osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka o predmetu podataka ili prigovor na takvu obradu
 • b.6. da li postoji pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu
 • b.7. gdje osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 • b.8. postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaj i predviđene posljedice takvu obradu za ispitanika.

Nadalje, ispitanik ima pravo dobiti informacije o tome prenose li se osobni podaci u treće zemlje ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, ispitanik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim sredstvima koji se odnose na prijenos. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on može kontaktirati u bilo kojem trenutku voditelja obrade na kontakt za zaštitu osobnih podataka, e-mail:info@delmerion.hrili može kontaktirati zaposlenike.


c) Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti ispravljanje netočnih osobnih podataka o njemu. Uzimajući u obzir svrhe obrade, Ispitanik ima pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dodatnu izjavu. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on može kontaktirati u bilo kojem trenutku voditelja obrade na kontakt za zaštitu osobnih podataka, e-mail:info@delmerion.hrili može kontaktirati zaposlenike.


d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega. Voditelj obrade je dužan izbrisati osobne podatke, bez nepotrebnog kašnjenja, ako je ispunjen jedan od dolje navedenih razloga i pod uvjetom da obrada nije neophodna:

 • d.1. osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
 • d.2. Ispitanik povlači pristanak ako se obrada temelji na Članku (6.) stavka (1.) GDPR-a ili točki (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a, i ako nema drugog pravnog temelja za obradu.
 • d.3. Ispitanik je predmet obrade u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i nema pretjeranih legitimnih osnova za obradu, ili je podnositelj predmet prigovora obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
 • d.4. osobni su podaci protupravno obrađeni.
 • d.5. osobni podaci se moraju izbrisati radi poštivanja zakonske obveze u zakonu Unije ili države članice kojoj je tajnik podvrgnut.
 • d.6. osobni podaci prikupljeni su u odnosu na ponudu usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

Ako se primijeni jedan od gore navedenih razloga, a ispitanik želi zatražiti brisanje osobnih podataka koji je pohranilo Delmerion beauty d.o.o., on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade na kontakt za zaštitu osobnih podataka, e-mail:info@delmerion.hrili zaposlenike voditelja obrade. Delmerion beauty d.o.o. razmotriti će zahtjev i u slučaju da su ispunjeni kriteriji za brisanje podataka osobni podaci ispitanika će biti izbrisani. Ispitanik će od Delmerion beauty d.o.o. primiti obavijest o brisanju osobnih podataka ili obavijest o nemogućnosti brisanje osobnih podataka uz navođenje razloga zbog kojih brisanje podataka nije moguće.

Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke ispitanika, a dužan je brisati osobne podatke sukladno članku 17. stavku 1. GDPR direktive, voditelj obrade, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzima razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelj obrade koji obrađuju osobne podatke, za koje je podnositelj zahtjeva brisanjem, o potrebi brisanja tih osobnih podataka. Zaposlenik voditelja obrade podataka zadužen za osobne podatke će u pojedinačnim slučajevima pokrenuti potrebne mjere.


e) Pravo ograničenja obrade

Svaki ispitanik ima pravo od zakonodavca pribaviti ograničenje obrade njegovih osobnih podataka od strane voditelja obrade ako je:

 • e.1. Ispitanik osporio točnost osobnih podataka i zatražio izmjenu a voditelj obrade nije u propisanom periodu izvršio ispravak.
 • e.2. Obrada nije propisana zakonom ili je obrada nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto brisanja traži ograničenja njihove uporabe.
 • e.3. voditelj obrade više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali ih ispitanik zahtjeva za uspostavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva, ispitanik je zbog toga prigovorio obradi na temelju članka 21. stavka 1. GDPR uredbe i u tijeku su provjere jesu li legitimni razlozi voditelja obrade nadjačali one ispitanika.

Ako se jedan od gore navedenih uvjeta ispuni, a ispitanik želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koji je pohranio Delmerion beauty d.o.o., on ili ona može u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade na kontakt za zaštitu osobnih podataka, e-mail: info@delmerion.hrili nekom drugom zaposleniku voditelja obrade. Delmerion beauty d.o.o. organizirati će ograničenje obrade u slučaju kada su zadovoljni kriteriji za primjenu prava na ograničenje.


f) Pravo na prijenos podataka

Svaki ispitanik ima pravo, koje mu je dodijelio europski zakonodavac da primi osobne podatke o njemu, a koji su dostavljeni voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajenom i strogo čitljivom obliku. On ili ona ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja voditelja obrade na koji su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti iz članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR ili točka (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a ili na temelju ugovora iz članka 6. stavka 1. točke (b) članka GDPR-a, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima, obrada nije neophodna za obavljanje zadaća obavljenih u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti upravi voditelja obrade.

Nadalje, u ostvarivanju njegovog prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavku 1. GDPR-a, ispitanik ima pravo imati osobne podatke koji se prenose izravno od jednog voditelja obrade u drugi, gdje je to tehnički izvedivo i kada taj čin ne utječe nepovoljno na prava i slobode drugih.

Da bi se ostvarilo pravo na prenosivost podataka, ispitanik može u bilo kojem trenutku kontaktirati službenika za zaštitu podataka koji je odredio Delmerion beauty d.o.o. ili drugog zaposlenika Delmerion beauty d.o.o..


g) pravo na prigovor

Svaki ispitanik ima pravo prigovora, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koje se temelje na točkama (e) ili ) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi.

Delmerion beauty d.o.o. više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne može dokazati nepobitne legitimne osnove za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika, ili za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva. Ako Delmerion beauty d.o.o. obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, ispitanik ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku za obradu osobnih podataka o njemu ili njegovoj osobi za takav marketing. To se odnosi na profiliranje u onoj mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako ispitanik prigovori Delmerion beauty d.o.o. na obrade u svrhu izravnog marketinga, Delmerion beauty d.o.o. više neće obrađivati osobne podatke za te svrhe. Uz to, ispitanik ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu konkretnu situaciju, prigovoriti obrađivanju osobnih podataka o njemu Delmerion beauty d.o.o., u znanstvene ili povijesne svrhe istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89 ( 1) GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaće koje se obavljaju iz razloga od javnog interesa. Da bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik može izravno kontaktirati službenika za zaštitu podataka Delmerion beauty d.o.o. ili drugog zaposlenika. Osim toga, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58/EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.


h) automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da ne bude podvrgnut odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravne učinke u vezi s njim ili na sličan način značajno utječe na nju, sve dok odluka (1) nije nužna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ili (2) nije ovlašten zakonom Unije ili države članice kojoj je taj ispitanik podvrgnut i koji također propisuje poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu prava i slobode i legitimnih interesa predmeta ispitanika, ili (3) ne temelji se na eksplicitnom pristanku ispitanika.

Ako je odluka (1) neophodna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ili (2) temelji se na eksplicitnom pristanku ispitanika, Delmerion beauty d.o.o. će provoditi odgovarajuće mjere zaštite prava i slobode i legitimnih interesa ispitanika, i to barem pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane voditelja obrade, da izrazi svoje stajalište i osporava odluku.

Ako Ispitanik želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirano individualno donošenje odluka, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati kontakt voditelja obrade otvoren za komunikaciju vezanu za zaštitu podataka: info@delmerion.hr i/ili zaposlenika voditelja obrade.


i) pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka

Svaki Ispitanik ima pravo odobriti povlačenje svojeg pristanka na obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku.


f) ako Ispitanik želi iskoristiti pravo na povlačenje suglasnosti

On ili ona može u bilo kojem trenutku izravno kontaktirati kontakt voditelja obrade za zaštitu podataka na info@delmerion.hr i/ili zaposlenika voditelja obrade.


ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA O PRIMJENI I KORIŠTENJU FACEBOOKA

Na svojim web stranicama voditelj obrade može integrirati ili ima integrirane komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža mjesto je društvenih sastanaka na Internetu, mrežne zajednice koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i mrežu putem zahtjeva prijatelja.

Operativna tvrtka Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana Facebook komponenta (Facebookplug-in), web preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente iz Facebooka putem Facebook komponente. Pregled svih Facebook dodataka može se pristupiti podhttps://developers.facebook.com/docs/plugins/.Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s time koji je određeni sub-site naše web stranice posjetio ispitanik.

Ako je osoba istovremeno prijavljena na Facebook, Facebook detektira svaki pristup ispitanika na naše internet stranice i za cijelo vrijeme trajanja boravka ispitanika na našim internetskim stranicama bilježi podatke o njegovim aktivnostima na našim stranicama. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook računom ispitanika. Ako korisnik klikne na jedan od Facebook-ovih gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako ispitanik podnese komentar, tada Facebook podudara ove podatke s osobnim Facebook korisničkim računom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjetu našoj web stranici od strane ispitanika, kad god se ispitanik prijavljuje istovremeno na Facebooku tijekom poziva na našu web stranicu. To se događa neovisno o tome pokreće li ispitanik komponentu na Facebook-u ili ne. Ako takav prijenos podataka na Facebook nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako da se odjave s računa na Facebooku prije nego što se uputi poziv na našu web stranicu.

Smjernice za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupne na adresihttps://facebook.com/about/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, objašnjava se koje postavke Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost predmeta podataka. Također, dostupne su različite opcije konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook, na pr. Facebook bloker davatelja usluge Webgraph, koji se može dobiti podhttp://webgraph.com/resources/facebookblocker/.Ovu aplikaciju može koristiti ispitaniko bi se uklonio prijenos podataka na Facebook.


ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA O PRIMJENI I UPOTREBI USLUGE GOOGLE ANALYTICS (S FUNKCIJOM ANONIMIZACIJE)

Na svojim web stranicama voditelj obrade može integrirati, ili ima integrirane komponente Google Analytics (s funkcijom anonimnosti). Google Analytics prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja web-lokacija. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici s koje je osoba došla (tzv.referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

Operator komponente usluge Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.

Za web analitiku putem usluge Google Analytics voditelj obrade koristi aplikaciju “_gat. _anonymizeIp”. Ovom aplikacijom Google skraćuje IP adresu internetske veze ispitanika i anonimizira se prilikom pristupa našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.

Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj web stranici. Google prikuplja prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio upotrebu naše web stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim web stranicama i pružaju druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice za nas.

Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Definicija kolačića je objašnjena u jednoj od prethodnih točaka u dokumentu. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski će slati podatke putem Komponenta usluge Google Analytics u svrhu oglašavanja na mreži. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa ispitanika, koja Googleu, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te naknadno stvaranje nagodbi.

Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg je pristup napravljen i učestalost posjeta web stranica Delmerion beauty d.o.o. od strane ispitanika. Svakim posjetom na Internet stranicama Delmerion beauty d.o.o., takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi Ispitanik, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podaci pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Ispitanik može, kao što je prethodno navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenim internetskim preglednikom također bi spriječilo postavljanje Google Analytics kolačića na informacijsku tehnologiju predmetnog ispitanika. Osim toga, kolačići koje Google Analytics već upotrebljavaju mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Također, ispitanik ima mogućnost prigovora zbirci podataka koje generira Google Analytics, a koja se odnosi na upotrebu ove web stranice, kao i obrada tih podataka od strane Googlea i mogućnost da se spriječi opisano prikupljanje osobnih podataka. U tu svrhu, ispitanik mora preuzeti dodatni preglednik ispod vezehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptouti instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analyticsu putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav ispitanika kasnije izbrisan, formatiran ili novo instaliran, Ispitanik mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatni preglednik deinstalirao ispitanik ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati ispitanikovoj nadležnosti ili je korištenje preglednika onemogućeno, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Googlea mogu se preuzeti na adresihttps://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ihttp://www.google.com/analytics/terms/us.htnl.Google Analytics dodatno se objašnjava u sljedećoj vezihttps://www.google.com/analytics/.


PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU

Članak (6.) stavak (1.) GDPR direktive pravna je osnova za obrade osobnih podataka koje provodi Delmerion beauty d.o.o. a za koje je Delmerion beauty d.o.o. dobilo suglasnost za određenu svrhu obrade.

Ako je obrada osobnih podataka nužna za obavljanje preuzetih ugovornih obaveza i poslova ili je obrada osobnih podataka dio radnji potrebnih za isporuku dobara ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada se temelju na Članak (6.) stavak (1.) točka (b) GDPR regulative. Isto vrijedi i za poslove obrade osobnih podataka koji su neophodni za izvršavanje predugovornih mjera (npr. u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama).

Kada je naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka za ispunjavanje poreznih obveza i/ili drugih zakonski propisanih obrada, obrada osobnih podataka se temelji na Članku (6.) stavak (1.) točka (c) GDPR direktive.

U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti neophodna za zaštitu vitalnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi, na primjer, bio slučaj, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki, a njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada će obrada biti temeljena na Članku (6.) stavak (1.) točka (d) GDPR direktive.

Operacije obrade osobnih podatka mogu se temeljiti i na Članku (6.) stavku (1.) točka (f) GDPR direktive. Ova pravna osnova služi za obradu osobnih podataka u slučajevima koji nisu pokriveni bilo kojim od gore navedenih pravnih osnova i to ako je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa koje provodi naša tvrtka ili treća strana, osim ako takvi interesi nisu u suprotnosti sa interesima ili temeljnim pravima i slobodama ispitanika. Opisane obrade su dozvoljene budući da ih je europski zakonodavac posebno spomenuo (Smatra se da se može pretpostaviti legitiman interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade, recital 47, izjava 2 GDPR direktive) .


LEGITIMNI INTERESI KOJE PROVODI VODITELJ OBRADE ILI TREĆA OSOBA

Kada se obrada osobnih podataka temelji na Članku (6.) stavak (1.) točka (f) GDPR regulative naš legitiman interes je poslovati u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i vlasnika.


RAZDOBLJE ZA KOJE ĆE SE POHRANITI OSOBNI PODACI

Kriteriji koje voditelj obrade koristi za određivanje razdoblja skladištenja osobnih podataka usklađeni su sa zakonski propisanim rokovima o čuvanju pojedinih kategorija osobnih podataka. Nakon isteka zakonski propisanih rokova za čuvanje osobnih podataka, odgovarajući podaci rutinski se brišu iz podataka ispitanika. Određeni osobni podaci mogu biti uključeni u povijesne sigurnosne kopije koje u sebi sadrže i kombinaciju podataka za koje je istekao zakonski propisani rok o čuvanju podataka i podataka koje je potrebno i dalje čuvati. U takvim slučajevima osobni podaci neće biti obrisani iz sigurnosnih kopija.


PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA ZBOG ZAKONSKIH ILI UGOVOROM DEFINIRANIH OBAVEZA

Delmerion beauty d.o.o. može od ispitanika zatražiti informaciju o osobnim podacima koji su potrebni za reguliranje izvještajnih zakonskih obaveza voditelja obrade prema tijelima državne uprave i/ili zatražiti informacije o osobnim podacima koji su neophodni za uspostavu poslovne suradnje i/ili isporuku usluga i proizvoda od strane Delmerion beauty d.o.o. prema ispitaniku. Obveza ispitanika je Delmerion beauty d.o.o. dostaviti traženi set podatka. Ispitanik snosi moguće posljedice koje mogu proizaći iz netočnih podataka koje je ispitanik dostavio prema Delmerion beauty d.o.o.

Potreba za određenim setom osobnih podataka može biti djelomično propisana zakonom (npr. porezne odredbe) ili može proizaći i iz ugovornih odredbi (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor koji nam pruža osobne podatke, a nakon toga ih moramo obraditi. Ispitanik, primjerice, nam je dužan dati osobne podatke kada naša tvrtka potpiše ugovor s njim. Neisporučivanje takvih osobnih podataka imala bi za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovora s podnositeljem podataka. Prije nego li ispitanik da osobne podatke, ispitanik se mora obratiti našem službeniku za zaštitu podataka. Naš službenik za zaštitu podataka objašnjava ispitaniku je li pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili su potrebni za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedica neisporučivanja osobnih podataka.


POSTOJANJE AUTOMATIZIRANOG DONOŠENJA ODLUKA

Kao odgovorna tvrtka, ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profiliranja.